พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย

ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

ถ่ายทอดสด เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 100 ปี พ่ออาแมสตอย โรงเรียนแม่พระฟาติมา แผนกปฐมวัย