บาทหลวงบัณฑิต ประจงกิจ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บาทหลวงพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์
จิตตาภิบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1นางทัศนีย์ ธาราศินานนท์ฝ่ายอำนวยการ / จิตตาภิบาล
2นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุลฝ่ายวิชาการ
3นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์ฝ่ายงบประมาณ / การเงิน
4นางสาววันวิสาข์ ยอดนิลฝ่ายกิจการนักเรียน/บริการ