ลำดับชื่อ-สกุลระยะเวลา
1นายสิริ ชุณหสุวรรณพ.ศ. 2500-2517
2นางพรรณี รังสรรค์พ.ศ. 2518
3นางศรีจุฬา วงศ์ประเสริฐพ.ศ. 2519-2526
4คุณพ่ออนันต์ เอี่ยมมโนพ.ศ. 2527
5คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อมพ.ศ. 2528-2531
6คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญพ.ศ. 2532
7คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์ประไมยพ.ศ. 2533-2537
8คุณพ่อชุมภา คูรัตน์พ.ศ. 2538-2542
9ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐพ.ศ. 2542-2543
10ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์พ.ศ. 2544-2549
11คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะพ.ศ. 2550-2553
12คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา30 เม.ย. พ.ศ. 2553 – 11 พ.ค. พ.ศ. 2562
13คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์11 พ.ค. พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน