ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนแม่พระฟาติมา
ตั้งอยู่เลขที่ 5921/1 ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-0580 หมายเลขโทรสาร 02-642-9902
ฝ่ายปฐมวัย (อนุบาล) 02-247-8359 หมายเลขโทรสาร 02-247-9227
E-mail maepra@fatima.ac.th Website www.fatima.ac.th
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

จัดตั้งขึ้นด้วยความคิดเห็นและการสนับสนุนของ คุณพ่อ ย.บ.อาแมสตอย อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาผู้ก่อตั้งโรงเรียน  และท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๕  โดยท่านมอบให้คุณพ่อเสวียง  ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของ  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “แม่พระฟาติมา”  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งไว้ เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๐๐  โดยมีนายสิริ  ชุณหสุวรรณ  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ เริ่มเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ใช้หลักสูตรเทียบวิชาเลือก คือ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดแม่พระฟาติมา และอาคารของวัดใช้เป็นห้องเรียน โดยการอนุมัติของท่านเจ้าอาวาส คือ คุณพ่อ ย.บ.อาแมสตอย  ในระยะแรกที่ก่อตั้งมีเพียงอาคารเรียนไม้  ๒ ชั้น ๙ ห้องเรียน รับนักเรียนจำนวน ๓๔๐ คน ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียนว่า  “ม.พ.ฟ.”

ปี ๒๕๑๒ ๒๕๑๗  โรงเรียนสร้างตึก  มารีนิรมล  ทางวัดแม่พระฟาติมาให้ขอยืมเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๑๓  จะต้องรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ ๓  เรือนไม้ชั้นครึ่ง  (ตามสัญญาข้อผูกพันธ์กับทางเทศบาล  ได้รับค่ารื้อถอน จำนวน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท    ปี ๒๕๑๗  ตึกมารีนิรมลแล้วเสร็จ  และขออนุญาตใช้ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน เปิดสอนเพิ่มอีก ๒ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๑๙

ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔  นายเกียรติศักดิ์   วิสูตรรุจิรา  รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๓๔   ย้านเสาธงจากตึกนิรมลไปอยู่ตรงกลางสนามฟุตบอลและสนามบาส  และเปลี่ยนชื่อตึก มารีนิรมล  เป็นตึกฟาติมา  ใส่ชื่อตึกหลังที่ ๒ เป็น  ตึกมารีอา   และตั้งชื่อตึกหลังที่ ๓  เป็น  ตึกนิรมล  จักงานฉลองพิธีเปิดอาคาร นิรมล  โดยเชิญ  พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้นมีชัย  กิจบุญชู  เป็นพิธีเปิดและเสกอาคาร  และปรับปรุงอาคารฟาติมาชั้น ๓  เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  ( Sound Lab)  ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครองชั้นล่างตึกฟาติมาเป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  รื้อถอนโรงพลศึกษาด้านหน้าโรงเรียน  หน้าอาคารนิรมลออก  ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยการปลูกหญ้าเต็มสนาม   บาทหลวงสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย เป็นผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ  และบาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่  มีจำนวนห้องเรียน  ๓๘  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  ๑,๙๓๕  คน  จำนวนครู  ๖๕  คน  (บรรจุแล้ว สำรวจเมื่อ  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๓๔)

ปี ๒๕๔๘  ได้มีการสร้างโดมร่มเย็นหน้าตึกฟาติมา และสร้างสระว่ายน้ำหน้าตึกมารีอา

ปี ๒๕๕๐ ๒๕๕๙  ทศวรรษแห่งการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  จัดครูต่างชาติสอนวิชาภาษาจีน  ปี ๒๕๕๔  บาทหลวงสุรชัย  กิจสวัสดิ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เห็นชอบให้ใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ  ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปี  ๒๕๖๑  บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ   สังขรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย ๑๒ ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา ๒๗ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖

ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๑ ห้องเรียนจำนวนครูทั้งสิ้น ๑๓๓  คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย  ๓๗  คน ระดับประถมศึกษา  ๖๙  คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๓   คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๙ คน  ครูสนับสนุนการสอน   ๕   คน  จำนวนนักเรียน  สำรวจ   ณ วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  จำนวนทั้งสิ้น   ๑,๔๔๖   คน  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย  ๓๗๘    คน  ระดับประถมศึกษา   ๗๘๘  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑๖๙    คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ๑๑๑  คน  โรงเรียนได้จัดทำห้องเรียน  Coding   ห้องนวัตกรรม  ห้องสมุดดิจิตอล  ห้องประชุมสำหรับนักเรียน  ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  นำระบบ LMS เข้ามาช่วยครูในการทำแผนการสอนและ EPS เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน นำระบบ  Checker เข้ามาในการเช็คชื่อนักเรียนและซื้ออาหารภายในโรงเรียน


| พ.ศ.2500-2509 | พ.ศ.2510-2519 | พ.ศ.2520-2529 | พ.ศ.2530-2539 | พ.ศ.2540-2549 | พ.ศ.2550-2559 | พ.ศ.2560-ปัจจุบัน |