พ.ศ. 2500 – 2509 ทศวรรษแห่งการวางรากฐาน

ปี พ.ศ. 2500 คุณพ่อยวงบัปติสตา อาแมสตอย
เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ได้พิจารณาเห็นว่าสภาพท้องถิ่นในบริเวณย่านดินแดงนี้ เป็นสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก เพราะทางราชการได้จัดสร้างอาคารสงเคราะห์ขึ้น ประกอบกับทางวัดแม่พระฟาติมาซึ่งสร้างขึ้นใหม่ มีเนื้อที่กว้างขวางและได้แบ่งให้เช่าปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอาศัย ย่อมจะมีผู้คนทวีมากขึ้น และพิจาณาเห็นว่าขณะนั้น โรงเรียนในละแวกดินแดงมีน้อยแห่ง ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของเด็กเป็นเหตุให้ผู้ปกครอง
นักเรียนในท้องถิ่นได้รับความลำบากในการหาสถานศึกษาที่เรียน ใกล้บ้านให้กับบุตรหลาน คุณพ่อเจ้าอาวาส ท่านตระหนักเห็นความสำคัญทีควรจะอำนวยความสะดวกให้กับกุลบุตรกุลธิดาในย่านนี้และเป็นการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแม่พระฟาติมา” อักษรย่อว่า “ม.พ.ฟ.”โดยเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้ บาทหลวงเสวียง ศุระศรางค์ ลงนามเป็นเจ้าของโรงเรียน มี นายสิริ ชุณหสุวรรณ เป็น ผู้จัดการและครูใหญ่ เป็นสอนวิชาสามัญตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4 รับนักเรียนได้รวม 340 คน รวม 9 ห้องเรียน โดยใช้สถานที่คือ อาคารเรียนไม้สองชั้น ซึ่งอยู่ในบริเวณ วัดแม่พระฟาติมา เป็นสถานศึกษา

ปี 2501 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ได้ขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยเปิดเพิ่มปีละชั้นเรียนในปีนี้เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม  11  ห้องเรียน  รับนักเรียนได้ 445  คน

ปี 2502 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น คุณพ่อ ย.บ.อาแมสตอย เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาและก่อตั้งโรงเรียน
ได้อนุมัติให้กู้ยืมเงินมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว อยู่ด้านทิศเหนือของวัด มีจำนวนห้องเรียน 5 ห้อง  (ปัจจุบันถูกรื้อถอนไปหมดแล้ว  เพราะทางราชการตัดถนนอโศก-ดินแดงผ่านเมื่อปี พ.ศ. 2513)  รวมทั้งจำนวนห้องเรียน 16  ห้องเรียน รับนักเรียน  680 คน

ปี 2503   บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์  ย้ายไปประจำที่วัดคาทอลิก ในจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้ นายสิริ  ชุณหสุวรรณ  รับตำแหน่งเจ้าของโรงเรียน  บาทหลวง  ย.บ.อาแมสตอย  รับคำสั่งจากพระสังฆราชหลุยส์โชแรง  ให้ไปประจำจำที่ประเทศสิงคโปร์  และให้บาทหลวงเอมอนต์   แวร์ดิแอร์  รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา และดูแลโรงเรียนแทน ขออนุมัติขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงชั้น ม.ศ.3  โดยเพิ่มปีละชั้นเรียน

ปี  2504   ปรับปรุงโรงอาหารหลังเดิม  เป็นอาคารเรียนหลังที่ 4   จำนวน  3  ห้องเรียน รวมจำนวน  19 ห้องเรียน  รับนักเรียนได้  810  คน  เปิดสอนชั้น ป.1  ถึงชั้น  ม.ศ. 1

ปี  2505   ขอต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3  ไปทางทิศตะวันออกเป็น  2  ชั้น  ใช้เป็นห้องเรียนได้ 2  ห้องเรียนปรับปรุงห้องเรียนริมสุดท้ายด้านใต้ของอาคารเรียนหลังที่ 1  (เดิมเป็นห้องน้ำห้องส้วม) ใช้เป็นห้องเรียนอีก 1 ห้อง
สรุปรวมปีนี้ ขยายเพิ่ม 3  ห้องเรียน  รวมจำนวน  22  ห้องเรียน  รับนักเรียนได้  920  คน

ปี  2506   เพิ่มเติมอาคารไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1  ออกไปอีก 1 ห้อง ชั้นบน-ชั้นล่าง ปรับปรุงเป็นห้องพักครู-ห้องเรียน รวมจำนวน  25  ห้อง รับนักเรียนได้  967   คน  เปิดชั้นเรียนครบสาย  ป.1  ถึง ม.ศ. 3   ปลายปีนี้ บาทหลวงแวร์ดิแอร์  ย้าย บาทหลวงมอริส  ยอลี  มาแทน

ปี  2507   บาทหลวงมอริส  ยอลี   ได้ขอซิสเตอร์จากคณะพระหฤทัยมาช่วยควบคุมกิจการของโรงเรียน ทางคณะพระหฤทัยได้ส่งซิสเตอร์บุญแทน   ผังรักษ์  มาช่วยดูแลกิจการโรงเรียน จำนวนห้องเรียน  25  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,024  คน

ปี  2508   ต่อเติมอาคารหลังที่ 1  ยื่นไปทางทิศตะวันออกทั้ง 2 ชั้น ได้ 2 ห้อง ใช้เป็นห้องกิจกรรม ห้องพักครูห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องทำงานของซิสเตอร์ รวมจำนวนห้องเรียน 26 ห้องเรียน รับนักเรียน
ได้ 1,068  คน เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3  ซิสเตอร์บุญแทน   ผังรักษ์  ย้าย  ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์ มาแทน

ปี  2509   ก่อสร้างโรงอาหาร ขยายต่อเติมเรือนไม้สองชั้น ชั้นบนใช้เป็นห้องพักของซิสเตอร์และคนงาน ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร  ในเดือนมิถุนายน   ได้ยื่นคำร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะให้โรงเรียน  ได้รับคำตอบเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2510  ให้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล  ซิสเตอร์กุหลาบ  นามวงศ์ย้าย  ซิสเตอร์สุภาภรณ์   แตงอ่อน  ทำหน้าที่ผู้จัดการ จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนววนนักเรียน  1,063  คน เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3

 ปี  2510   โรงเรียนคงสภาพเดิม  จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,072  คน  เปิดสอนชั้นป.1 ถึง ม.ศ. 3


เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย