ปี  2511   เทศบาลตัดถนนผ่านที่วัดตรงอาคารเรียนหลังที่ 3  เรือนไม้ชั้นครึ่ง จำนวน 7 ห้องเรียน จะต้องรื้อออก จำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ในที่ว่างทางทิศเหนือแทน จำนวนห้องเรียน  26  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,117 คน  เปิดสอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3

 ปี  2512   ลงมือสร้างตึก  4  ชั้น  หลังแรก  (ตึกมารีนิรมล)  ทางวัดแม่พระฟาติมา ให้ขอยืมเงิน  จำนวน  2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาท)  เพราะในเดือนกุมภาพันธ์  2513  จะต้องรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 3 เรือน ไม้ชั้นครึ่ง (ตามสัญญาข้อผูกพันกับทางเทศบาล ได้รับค่ารื้อถอน จำนวน 250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)จำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน  รับนักเรียน  1,062  คน  สอนชั้น ป.1 ถึง ม.ศ. 3

ปี  2513   เปลี่ยนเจ้าอาวาสจาก บาทหลวงมอริส  ยอลี  เป็นบาทหลวงจิลล์   ซิสเตอร์สุภาภรณ์   แตงอ่อนย้ายไป ซิสเตอร์บุษราภรณ์  วงศ์รักดี  รับตำแหน่ง ผู้จัดการ  ช่วงเปิดเรียนภาคต้น ตึกมารีนิรมลยังสร้างไม่เสร็จ ใช้ได้เพียง 2 ชั้น จำนวน 7 ห้องเรียน จนถึงเดือนกันยายน จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยเปิดใช้งาน ชั้นล่าง  เป็นห้องผู้จัดการ-ครูใหญ่  ห้องสมุด ตรงกลางเป็นที่โล่ง เป็นที่พักผ่อนของนักเรียน  2-4  ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นละ 7 ห้อง รวม 21 ห้องย้ายนักเรียนชั้น ป.4-ม.ศ. 3  จำนวน  18  ห้องเรียน มาเรียนที่ตึกหลังนี้ ส่วนชั้น ป.1-3  จำนวน 18 ห้องเรียน มาเรียนที่ตึกหลังนี้ และอีก 9 ห้องเรียน คงเรียนที่เรือนไม้ชั้นสองที่ฝั่งวัดแม่พระฟาติมา รวมจำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,050  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3

ปี  2514   เดือนมิถุนายน  ยื่นคำร้องขอรับรองวิทยาฐานะ ย้ายนักเรียนชั้น ป.3  มาเรียนที่ตึกใหม่  ส่วนชั้นป.1-2   ยังคงเรียนอยู่ที่อาคารเรียนไม้สองชั้นฝั่งวัดแม่พระฟาติมา รวมจำนวนห้องเรียน  27  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  1,146  คน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3

ปี  2515  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้น ป.1-ม.ศ. 3  ตามหนังสือที่ ศธ.0705/19664  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2515  จำนวนห้องเรียน  27  ห้อง  จำนวนนักเรียน 1,118  คน

ปี  2516   ซิสเตอร์บุษราภรณ์   วงศ์รักดี  ย้าย  ซิสเตอร์ยุพา  สรรเพชร  เป็นผู้จัดการแทน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3   จำนวน  27  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 1.148  คน

ปี  2517   มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจากเดิม เป็นซิสเตอร์ที่ส่งมาจากอารามพระหฤทัย มาเป็นฆราวาสซึ่งทางโรงเรียนจัดหาเอง โดยแต่งตั้ง  นางพรรณี  รังสรรค์  เป็นผู้จัดการ  วันที่  16  ตุลาคม  2517   ขอลดบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน จากเดิม  12  ไร่  เหลือ 11 ไร่ 80 ตารางวา เพราะทางวัดแม่พระฟาติมาสร้างตึกเป็นอาคารพาณิชย์ขายและยื่นขออนุญาตสร้างตึก 4 ชั้น ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นอาคารเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2517  เพิ่มห้องเรียนอีก 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1.219  คน เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3

ปี  2518   เริ่มใช้ตึกสร้างใหม่ 4 ชั้น คือ ตึกมารีอา เป็นอาคารเรียน ส่วนอาคารเรือนไม้เก่าวัดแม่พระฟาติมาจัดเป็นห้องเยาวชนและที่พักชั่วคราวของชาวญวนอพยพ ย้างนักเรียนชั้น ป.1  จากอาคารเรือนไม้เก่ามาเรียนรวมกันที่ตึกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2518  วันที่  24  มีนาคม 2518  นายสิริ  ชุณหสุวรรณ  ครูใหญ่ ลาออก ทางโรงเรียน แต่งตั้ง นางพรรณี  รังสรรค์ ทำหน้าที่ครูใหญ่  นางศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ และนายเกียรติศักดิ์   วิสูตรรุจิรา  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ วันที่ 7 กรกฎาคม  2518  เปิดหมู่ยุวกาชาด หมู่ที่ 332  เพิ่มห้องเรียนอีก 1 ห้อง รวมจำนวน 30  ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 1,235  คน เปิดสอนชั้น ป.1 – ม.ศ. 3

ปี  2519   บาทหลวงคริสเตียน  จิลล์  ย้าย  บาทหลวงซาโร  มาแทน ถอน  นางพรรณี  รังสรรค์ ออกจาก ครูใหญ่ ยังคงรับหน้าที่ผู้จัดการเช่นเดิม  แต่งตั้ง นางศรีจุฬา   วงษ์ประเสริฐ  เป็นครูใหญ่   แต่งตั้งนายเกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2517  เปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้น 1 ห้อง รวมจำนวน 31 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,351  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3


เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย