ปี  2520   บาทหลวงซาโร  กลับไปฝรั่งเศส บาทหลวงฟอร์แตง  ปลัด ทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาแทน เปลี่ยนอัตราความจุสูงสุด จากเดิม 1,390  คน  เป็นความจุ 1,575  คน จำนวนห้องเรียน 31 ห้องเรียน จำนวน นักเรียน  1,398  คน  เปิดสอนชั้น ป.1–ม.ศ.3

ปี  2521   เปลี่ยนอัตราความจุจากเดิม  1,575  คน  เป็น  1,855  คน  ตามใบอนุญาตเลขที่  312/2521ลงวันที่  24  เมษายน 2521 ต่อเติมอาคารเรียนตึกใหม่ (ตึกมารีอา)  เป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องสังคมศึกษา ตามใบอนุญาตที่ ศธ.1002/2819  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2521  เริ่มหลักสูตรใหม่ 2521  เพิ่มห้องเรียน 1 ห้อง จำนวนห้องเรียนรวม  32  ห้อง  จำนวนนักเรียน  1,308  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม.ศ. 3  และเพิ่มชั้น ม. 1 ตามหลักสูตรใหม่

 ปี  2522   เปลี่ยนบาทหลวงปีเตอร์  เซอวรูเลท์  เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  บาทหลวงปรีชา ธรรมนิยม  เป็นปลัดของวัด จำนวนห้องเรียน  32  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,695  คน  เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ.3 และเพิ่มชั้น ม.2

ปี  2523   สร้างโรงพละศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ ศธ. 1002/2718  ลงวันที่  17  มีนาคม 2523 ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจบหลักสูตรพร้อมกัน 2 รุ่น คือ  – หลักสูตรเก่า ชั้น ม.ศ. 3  จำนวน  77  คน  – หลักสูตรใหม่ ชั้น ม.ศ. 3  จำนวน  90  คน  มีจำนวนห้องเรียน 32  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,670  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม.ศ. 3 และเพิ่มชั้น ม. 2

ปี  2524   แต่งตั้ง บาทหลวงคมทวน    มุ่งสมหมาย  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของ จัดตั้งโรงเรียนเลขที่  32/2524   ลงวันที่  12  ตุลาคม  2524   และใบอนุญาตโอนกิจการโรงเรียน เลขที่ 806/2524  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2524
ได้ทางม้าลายหน้าโรงเรียนแทนสะพานลอยที่ยื่นขอไว้ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ ยุบชั้น ป.7, ม.ศ. 3  เหลือห้องเรียน จำนวน 30 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,668 คน เปิดสอนชั้น ป.1- 6 และชั้น ม.1-3 (หลักสูตรใหม่ 2521)

ปี  2525 ปรับปรุงกั้นห้องที่ตึกมารีนิรมล 3 ห้อง เป็นห้องขายหนังสือ ห้องทำงานครูและห้องพลานามัย ปีแรกที่รับนิสิตฝึกสอนจาก มศว.ประสานมิตร จำนวน 5 คน มาช่วยฝึกสอนพลานามัยให้นักเรียน จำนวนห้องเรียนเพิ่มเป็น 32 ห้อง รับนักเรียนได้ 1,692 คน เปิดสอนชั้น ป.1-ม.ศ. 3

ปี  2526   ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นปีละ 1,600  บาท  ตามใบอนุญาต เลขที่  49/2527  ลงวันที่  13  มกราคม  2527   จำนวนห้องเรียน 32 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,738  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม. 3

ปี  2527   วันที่  17  พฤษภาคม  2527  บาทหลวงปีเตอร์ เซอวูเรท์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาและบาทหลวง ปรีชา  ธรรมนิยม ปลัดวัด ย้ายตามกำหนดวาระ ตามคำสั่งของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และบาทหลวงอนันต์  เอี่ยมมโน  เป็นเจ้าอาวาสวัดแทน  บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย  เป็นปลัดวัดแม่พระฟาติมา

วันที่  29  มิถุนายน 2527  ยื่นคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนเกินห้อง 24 ห้องเรียน มีนักเรียน102 คน
วันที่  29  มิถุนายน  2527  ส่งรายงานโครงการสร้างเสริมวินัยโรงเรียน
วันที่  17  กรกฎาคม  2527  ส่ง รศ. 3
วันที่  15  สิงหาคม  2527  รับใบอนุญาตผ่อนผัน ลงวันที่  7  สิงหาคม  2527
วันที่  9  ตุลาคม  2527  ถอน นางพรรณี   รังสรรค์  ออกจากผู้จัดการ แต่งตั้ง บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย เป็นผู้จัดการ
วันที่  9   ตุลาคม  2527  เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก บาทหลวงคมทวน  มุ่งสมหมาย เป็น
บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน
วันที่  30  ตุลาคม  2527  ถอน นางศรีจุฬา วงษ์ประเสริฐ  ออกจากครูใหญ่
แต่งตั้ง บาทหลวงอนันต์ เอี่ยมมโน  เป็นครูใหญ่
วันที่  13  พฤศจิกายน  2527  ถอน นายเกียรติศักดิ์  วิสูตรรุจิรา  ออกจากผู้ช่วยครูใหญ่
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2528  บาทหลวงอนันต์  เอี่ยมมโน  ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
วันที่  21  มีนาคม  2528  ถอน บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน  แต่งตั้ง  บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  เป็น ครูใหญ่
มีจำนวนห้องเรียน 33 ห้องเรียน จำนวนครู  58  คน  จำนวนนักเรียน  1,779  คน

ปี  2528 วันที่  19  มิถุนายน  2528  เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จาก บาทหลวงอนันต์   เอี่ยมมโน เป็น บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ตามใบอนุญาตเลขที่  กศ.531/2528

วันที่  5  พฤศจิกายน  2528  เริ่มติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในโรงเรียนเครื่องแรกที่ชั้นล่างตึกมารีนิรมล
วันที่  9  กรกฎาคม  2528  ส่งคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนบรรจุเกินห้องเรียนและค่าขึ้น
เรื่องเด็กเรียนพิเศษ
วันที่  24  กรกฎาคม 2528  ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อจัดประชุมวันที่  19 สิงหาคม  2528
วันที่  16  สิงหาคม  2528  ส่ง รศ. 3
วันที่  26  สิงหาคม  2528  ได้รับใบอนุญาตผ่อนผันจำนวนนักเรียนเกินอัตราบรรจุห้องเรียน
ตามใบอนุญาตที่ ศธ.1002/7431  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2528
วันที่  24  ตุลาคม  2528   ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กศ.531/2528  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2528   อนุญาต
ให้ บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต แทนมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ จำนวนห้องเรียน  34  ห้อง  จำนวนครู  66  คน  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อสอบไล่เสร็จแล้ว  1,717  คนได้รับใบอนุญาตเลขที่ กศ.43/2529
ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2529  อนุญาตให้เก็บค่าอุปกรณ์การเรียนกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาบังคับ  25  บาท
ในระดับชั้นมัธยมต้น

ปี  2529   ปรับปรุงบริเวณสนามและถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งห้องพักครูและห้องอื่น ๆ บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม
เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  บาทหลวงเอกพร   นิตตะโย  เป็นผู้จัดการ

วันที่  3  มีนาคม  2529   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2528
วันที่  28  มีนาคม  2529   ประชุมศิษย์เก่า เพื่อจัดตั้งชมรม
วันที่  3  กรกฎาคม  2529  ยื่นคำร้องขอผ่อนผันจำนวนนักเรียนบรรจุเกินห้องเรียน
วันที่  14  กรกฎาคม  2529  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
วันที่  23  กรกฎาคม  2529  เจ้าหน้าที่จาก สช. มาตรวจเกี่ยวกับการขออนุญาตนักเรียนเกินชั้น
วันที่  14  สิงหาคม  2529  ได้รับอนุญาตผ่อนผันให้รับนักเรียนเกินอัตราบรรจุในชั้นต่าง ๆ จำนวน 5 ห้องเรียน 12  คน  จำนวนห้องเรียน  35  ห้อง  จำนวนนักเรียนสำรวจหลังวันสอบไล่  1,660  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3


เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย