ปี  2530   บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  วันที่  8  มิถุนายน  2530  ถอน บาทหลวงเอกพร   นิตตะโย  เพื่อไปศึกษาต่อ บรรจุบาทหลวงคมสันท์   ยันเจริญ  เป็นผู้จัดการ มีครูทั้งสิ้น 74 คน จำนวนห้องเรียน  36  ห้อง จำนวนนักเรียนสำรวจวันสอบไล่  1,748  คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3

ปี  2531   บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ครูใหญ่  บาทหลวงคมสันท์ ยันต์เจริญ เป็นผู้จัดการ จำนวนครู  75  คน  จำนวนห้องเรียน  36  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนสำรวจหลังวันสอบไล่  1,776 คน  เปิดสอนชั้น ป.1- ม. 3

ปี  2532   วันที่  17  พฤษภาคม  2532   ถอน บาทหลวงวุฒิเลิศ    แห่ล้อม  ออกจากครูใหญ่  ย้ายไปอยู่โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ บรรจุ  บาทหลวงคมสันท์  ยันต์เจริญ  เป็นครูใหญ่

วันที่  5  กรกฎาคม  2532   ถอน  บาทหลวงวุฒิเลิศ   แห่ล้อม  ออกจากผู้รับใบอนุญาต  บรรจุแต่งตั้ง บาทหลวงสุเทพ    พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้รับใบอนุญาต
วันที่  19  กรกฎาคม  2533   ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มห้องเรียนและอัตราความจุนักเรียน สำรวจสิ้นปีการศึกษา  2532  จำนวน  1,763  คน  จำนวนครู  74  คน  จำนวนห้องเรียน  36  ห้อง
เปิดสอนชั้น ป.1-ม. 3

ปี  2533 วันที่  15  พฤษภาคม  2533  ถอน บาทหลวงคมสันท์   ยันต์เจริญ ออกจากครูใหญ่ บรรจุแต่งตั้ง บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่วันที่  22  พฤษภาคม  2533  อนุญาตให้ บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่

วันที่  12  มิถุนายน  2533  ถอน บาทหลวงคมสันท์  ยันต์เจริญ  ออกจากผู้จัดการ- ครูใหญ่  บรรจุ
บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้จัดการ วันที่  20  สิงหาคม  2533  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กส.42/2533
วันที่  24  สิงหาคม  2533  ได้รับใบอนุญาตเลขที่  891/2533  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2533  อนุญาตให้
ลดห้องเรียนเด็กเก่า จำนวน 5 ห้อง และเพิ่มห้องเรียน 10 ห้อง ในชั้นที่ 1 และ 4 ของอาคารหลังที่ 2  รวมมีอาคารเรียน 40 ห้องเรียน รับนักเรียนได้สูงสุด  2,132  คน วันที่  31  สิงหาคม  2533  รับใบอนุญาตเลขที่ กส.35/2533  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2533  อนุญาตให้ถอน บาทหลวงคมสันท์    ยันต์เจริญ  ออกจากหน้าที่ผู้จัดการ รับใบอนุญาตเลขที่ กส.54/2533  ลงวันที่  23สิงหาคม  2533  อนุญาตให้ บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้จัดการ
สรุป  จำนวนครู  73  คน  จำนวนห้องเรียน  37  ห้องเรียน จำนวนอาคารเรียน ตึก 4 ชั้น 3 หลัง จำนวน
นักเรียนสำรวจก่อนสอบไล่ จำนวน 1,862  คน  ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 อาคารหลังที่ 2 เป็นห้องเรียน

ปี  2534 วันที่  1  พฤษภาคม  2534  รับใบอนุญาตเลขที่ กส.802/2534  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2534  อนุญาต ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา  2534  ในอัตราใหม่ วันที่  14  มิถุนายน  2534  ยื่นคำร้องแต่งตั้ง  นายเกียรติศักดิ์   วิสูตรรุจิรา  รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

วันที่  17  มิถุนายน  2534  รับใบอนุญาตเลขที่  กส.954/2534  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2534  อนุญาตให้ นายเกียรติศักดิ์  วิสูตรรุจิรา  รักษาการณ์แทนอาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 17  มิถุนายน  2534  ถึงวันที่  6  กรกฎาคม 2534 ย้ายเสาธงจากหน้าตึกนิรมล
ไปอยู่ตรงกลางสนามฟุตบอลและสนามบาส เปลี่ยนชื่อตึกมารีนิรมล เป็นตึก
“ฟาติมา”   ใส่ชื่อตึกอาคารหลังที่ 2  เป็นตึก “มารีอา”  และตั้งชื่อตึกอาคารหลังที่ 3  เป็นตึก “นิรมล”
จัดงานฉลองพิธีเปิดอาคาร  “นิรมล”

วันที่ 3  ธันวาคม  2534  โดยเชิญ พณฯ พระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธานพิธีเปิดและเสกอาคาร ปรับปรุงอาคารฟาติมา ชั้นที่ 3  ห้องริมสุดท้ายติดกับอาคารมารีอา เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  (Sound Lab)  ปรับปรุงห้องฝ่ายปกครองชั้นล่างตึกฟาติมาด้านใน เป็นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และย้ายห้อง ฝ่ายปกครองด้านในออกมาแทนห้องสหการ รื้อถอนโรงพละศึกษาด้านหน้าโรงเรียน หน้าอาคารนิรมลออก ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยปลูกหญ้าเต็มสนาม บาทหลวงสุเทพ   พงษ์วิรัชไชย  เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ บาทหลวงวิทยา   คูวิรัตน์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการและบาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย เป็น ครูใหญ่  มีจำนวนห้องเรียน  38 ห้อง จำนวนนักเรียน  1,935  คน  จำนวนครู  65  คน  (บรรจุแล้ว สำรวจเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2534)

ปี  2535   ปรับปรุงเวทีโรงประชุม ด้านที่ติดกับห้องน้ำข้างตึกฟาติมา ต่อกำแพงด้านข้างโรงประชุมด้าน ติดกับตลาดพญาไทให้สูงกว่าเดิม ขยายพื้นที่จอดรถข้างหน้าบ้านพักคนงาน จัดตกแต่งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 ตึกฟาติมา ให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน  2  ห้อง  และใช้เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ป.5- ม. 3  โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  คือ อาจารย์นิพนธ์  ธิราศักดิ์  และเป็นปีแรกที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในฝ่าย ต่าง ๆ ของโรงเรียน วันที่  19  มีนาคม  2535  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กส.56/2536  จากเลขาธิการ สช. ให้ใช้อาคารตึก 4 ชั้น 3  หลัง  จำนวน  52 ห้องเรียน  ให้รับนักเรียนได้สูงสุด  2,792  คน  พื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด 11 ไร่ 80  ตารางวาตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  2535  มีจำนวนห้องเรียน  40  ห้อง จำนวนนักเรียน  2,057  คน  เปิดสอนชั้น ป.1 – ม. 3

ปี  2536    ปรับปรุงบ้านพักนักการ เป็นร้านอาหารบริเวณโรงประชุมด้านทางเข้าโรงเรียน รื้อถอนห้องสุขาเดิมด้านข้างอาคารฟาติมาทั้ง 2 หลัง เพื่อเตรียมการสร้างห้องสุขาให้นักเรียน ครูและนักการใช้ต่อไป เปิดสอนชั้นป.1- ม. 3   จำนวนนักเรียน  2,163  คน  จำนวนห้องเรียน  42  ห้อง จำนวนครูที่บรรจุแล้ว  89  คน  (สำรวจวันที่ 10   มิถุนายน  2536)   มีอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น 3 หลัง  ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล บาทหลวงเอกพงษ์   พงษ์สูงเนิน  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และบาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  เป็นครูใหญ่

ปี  2537   บาทหลวงสุเทพ    พงษ์วิรัชไชย  ย้ายไปรับตำแหน่งที่วัดเซนต์หลุยส์  แต่งตั้ง  บาทหลวงชุมภา คูรัตน์  เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  และผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ โรงเรียน ตามเอกสารจาก สช. ดังนี้ วันที่  11  กรกฎาคม  2537  รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ เลขที่ กส.29/2537  ตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน 2537  ใบอนุญาตเลขที่  กส.856/2537  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2537  อนุญาตให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย  เป็น บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2537  บาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย  เป็น ครูใหญ่

เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวนนักเรียน 2,205  คน  (สำรวจวันที่  10  มิถุนายน  2537)  จำนวนห้องเรียน  44  ห้อง  (เพิ่มจากปี  2536  อีก 2 ห้องเรียน คือ  ป.6/6 และ ม.2/3)
จำนวนครูที่บรรจุแล้ว  90  คน

ปี  2538    บาทหลวงศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย  ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และถอนออกจากหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนแม่พระฟาติมา เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2538  บาทหลวงชุมภา คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.48/2538  ใน สช.8  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2538  ตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม  2539  และเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ โรงเรียนแม่พระฟาติมา  แต่งตั้งบาทหลวงมาโนช   สมสุข  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2538  รวมทั้งสิ้น  2,206  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 1,872  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  334  คน  จำนวนห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 45 ห้อง ชั้น ป.1-6  แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 97 คน ครูชาย 16 คน ครูหญิง  81  คน

ปี  2539   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และครูใหญ่  บาทหลวงมาโนช   สมสุข  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2539  รวมทั้งสิ้น  2,216  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6  จำนวน  1,874  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   จำนวน  342  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน  รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลัง คือ ตึกฟาติมา ตึกมารีอาและตึกนิรมล จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูรวมทั้งสิ้น100  คน  ครูชาย 18  คน ครูหญิง  82  คน


เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย