ปี  2540   บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์   ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ  เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2540  รวมทั้งสิ้น  2,204  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,884 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  320  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6 แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลังตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 101  คน  ครูชาย 18 คน ครูหญิง  83  คน

ปี  2541   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และครูใหญ่  บาทหลวง
ถิรลักษณ์   วิจิตรวงศ์  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่  10   มิถุนายน  2541  รวมทั้งสิ้น  2,165  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,861 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  304  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6 แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9  ห้อง มี อาคารเรียน 3 หลัง ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 102  คน  ครูชาย 19 คน ครูหญิง  83  คน

ปี  2542   บาทหลวงชุมภา   คูรัตน์  ย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ตรอกจันทน์ แต่ยัง
คงดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่  (ในนาม)  และบาทหลวงวิชชุกรณ์    เกตุภาพ  มาดำรงตำแหน่งเป็นพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  โรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2542 รวมทั้งสิ้น 2,133  คน  แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 1,863 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  270  คน  จำนวนห้องเรียนรวมทั้งสิ้น  45  ห้อง ชั้น ป.1-6  แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้องเรียน รวม 36 ห้อง ชั้น ม.1-3  แบ่งเป็นชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้อง มีอาคารเรียน 3 หลัง  ตึกฟาติมา ตึกมารีอา และตึกนิรมล  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนครูทั้งสิ้น 105  คน  ครูชาย 19 คน ครูหญิง  86  คน  ปีการศึกษา  2542  ปรับปรุงห้องโสต, ห้องวิชาการ,ห้องน้ำชาย-หญิง  และโรงประชุม มีการก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ปี  2543   บาทหลวงวิชชุกรณ์    เกตุภาพ  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ-ผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ กส.26/2543  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2543  และซิสเตอร์สุชาตรี    กิจประเสริฐ  เป็นครูใหญ่  ตามใบอนุญาตเลขที่ กท.146/2543  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2543  โรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนสำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2543 รวมทั้งสิ้น  2,152  คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 1,873  คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  279  คน  ย้ายห้องสมุดจากชั้น 2 ตึกนิรมล ลงมาอยู่ชั้นล่าง ย้ายโรงอาหารมาอยู่ที่โรงประชุม ย้ายอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตึกฟาติมา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ตึกมารีอาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6  ตึกนิรมล เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,3,5   จำนวนครูทั้งสิ้น  108  คน  ครูชาย  20  คน  ครูหญิง  88  คน   ปีการศึกษา 2543  การก่อสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  8  กันยายน  2543  ทำการเปิดสะพานลอยอย่างเป็นทางการ โดย สส.พีระพันธุ์   สาลีรัฐวิภาค

ปี  2544   เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1  ห้องเรียน  มีห้องเรียนทั้งหมด  46  ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 2,183 คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน  1,847  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  308  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  28  คน จำนวนครูและบุคลากรสนับสนุน 109  คน  โดยบาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ รับตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์  รับหน้าที่ครูใหญ่

ปี  2545   ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รวมห้องเรียนทั้งหมด 47  ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 2,247  คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 1,856 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 327 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  64  คน  จำนวนบุคลากรสนับสนุน  117 คน ปรับปรุงบรรยากาศของห้องเรียนด้วย การติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  รวม14 ห้องเรียน ขยายห้องดนตรีสากลจากตึกมารีอา ไปที่ชั้นล่างตึกนิรมล มีบาทหลวงวิชชุกรณ์   เกตุภาพ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์ รับหน้าที่ครูใหญ่

ปี  2546   ขยายระดับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รวมจำนวน 2 ห้อง รวมห้องเรียนทั้งหมด 49 ห้อง จำนวนนักเรียน  2,290  คน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน  1,816  คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  371 คน ระดั้บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  103  คน ปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  เพิ่มจากของเดิมที่ติดแล้วในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  อีก 1  ห้อง เพิ่มห้องดนตรีไทยที่ตึกฟาติมาชั้นล่าง  ขยายห้องสมุดต่อจากห้องสมุดเดิม ขนาด 7 X 135 ม.บาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ ดำรงตำแหน่ง  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ และ ซิสเตอร์วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์ รับหน้าที่ครูใหญ่

ปี  2547   ได้เปลี่ยนหลังคาทางเดินใหม่ สามารถป้องกันฝนและแดดได้ พร้อมทั้งติดตั้งพัดลมไอน้ำ จำนวน 10  เครื่อง  ที่โรงอาหาร เทพื้นคอนกรีตที่สนามฟุตบอลใหม่  และเพิ่มห้องดนตรีสากลอีก  1  ห้อง  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เรียนกีตาร์  ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมามีเนื้อที่ประมาณ  12  ไร่ มีอาคารเรียนตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารฟาติมา  อาคารมารีอา  อาคารนิรมล  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีครูจำนวน  111  คน  ครูชาย  19  คน  ครูหญิง  92  คน  มีนักเรียนจำนวน  2,229 คน  นักเรียนชาย  1,076  คน  นักเรียนหญิง 1,153  คน  ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงประเสริฐ   ตรรกเวศม์ ครูใหญ่  ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์

ปี  2548   ได้สร้างโดมร่มเย็นหน้าตึกฟาติมา และสร้างสระว่ายน้ำหน้าตึกมารีอา เพิ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และ ขยายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพิ่มอีก 1 ห้อง รวมเป็น 2 ห้อง ลดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1 ห้อง  มีจำนวนครู  111  คน  ครูชาย  19  คน  ครูหญิง  92  คน  มีนักเรียนจำนวน  2,216  คน  นักเรียนชาย 1,066  คน  นักเรียนหญิง  1,150  คน  ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ  บาทหลวงประเสริฐ   ตรรกเวศม์  ครูใหญ่ ซิสเตอร์ วรรณวิมล   สุขสวัสดิ์

ปี  2549   ก่อสร้างห้องสำหรับเปลี่ยนชุดในการเรียนว่ายน้ำ ที่หลังอาคารนิรมล บริเวณข้างห้องสมุด ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 2,225  คน  ห้องเรียน  50  ห้อง  ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. ในการ ประเมินภายนอก รอบที่ 2


เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย