ปี  2550   ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์  ย้ายออก บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ
ก่อสร้างห้องซ้อมดนตรีสากล บริเวณหลังเวทีที่โรงอาหาร เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้อง มีจำนวนนักเรียน  2,110  คน   ห้องเรียน  51  ห้อง

ปี  2551   ก่อสร้างห้องสมุดเพิ่มอีก 1 ห้อง ห้อง UK ENGLISH  1  ห้อง  ห้องแนะแนว 1 ห้อง บริเวณชั้นแรกอาคารนิรมล  ปรับปรุงสวนหย่อม จัดทำสนามเปตอง ข้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน จำนวนนักเรียนรวม 1,945คน  ห้องเรียน 51 ห้อง

ปี  2552   บาทหลวงประเสริฐ    ตรรกเวศม์  ย้ายออก บาทหลวงสานิจ   สถะวีระวงส์  ทำหน้าที่ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอิทธิพล   ศรีรัตนะ  ผู้อำนวยการ ปัจจุบันโรงเรียนแม่พระฟาติมา มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่  มีอาคารเรียนเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นจำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารฟาติมา อาคารมารีอา และอาคารนิรมล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน  1,725  คน  ห้องเรียน  51  ห้อง

ปี  2553   บาทหลวงสานิจ    สถะวีระวงส์   และบาทหลวงอิทธิพล  ศรีรัตนะ  ย้ายตามวาระ บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จากเดิม 6 ห้องเรียน เหลือ 5 ห้องเรียน ดังนั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีจำนวนห้องเรียน 35 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,006  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ชั้นละ 3 ห้องเรียน มีจำนวนห้องเรียน 9 ห้องจำนวนนักเรียน 314 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนชั้นละ 2 ห้อง รวม 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 223  คน   รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 50 ห้อง  รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1,543 คน  (สำรวจเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2553)   จัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และจัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนแม่พระฟาติมาได้รับการพิจารณาจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบโรงเรียนแม่พระฟาติมา สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2553

ปี  2554  บาทหลวงสุรชัย   กิจสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เหลือชั้นละ 4 ห้องเรียน ลดห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  เหลือชั้นละ 5 ห้องเรียน รวมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  28  ห้อง จำนวน นักเรียน 905 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม 9 ห้อง จำนวนนักเรียน 268  คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวนห้องเรียนเท่าเดิม
6 ห้อง จำนวนนักเรียน 232 คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,405 คน มีการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักร้อนในสวนหย่อม ทาสีใหม่ ปูกระเบื้อง ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2,3 อาคารฟาติมา  ทาสีระเบียงอาคารฟาติมา มารีอา และนิรมลทั้ง 4 ชั้น ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 4 อาคารมารีอา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 90 เครื่อง ติดตั้งและเดินสายเครือข่ายและระบบไฟ จัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1

ปี  2555   ลดจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เหลือชั้นละ 4 ห้อง เพิ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็น 3 ห้องเรียน ดังนั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีห้องเรียนชั้นละ 4 ห้อง รวม 24 ห้อง จำนวนนักเรียนรวม 841 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีห้องเรียนชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 204 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีห้องเรียนรวม 296 คน รวมจำนวนห้องเรียน 40 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น 1421  คน  (สำรวจวันที่  10  มิถุนายน  2555)  โรงเรียนปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2  อาคารฟาติมา ขยายห้องประชุมใหญ่ขึ้น ปรับปรุงโรงอาหาร เปลี่ยนหลังคา ปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงอาหารทั้งหลัง เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ ส่วนที่ติดกับโรงอาหาร โรงเรียนจัดครูต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2  และจัดครูเจ้าของภาษาสอนวิชาภาษาจีนทุกระดับชั้น

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้เกิดเหตุการณ์เครนจากงานก่อสร้างคอนโดด้านข้างโรงเรียน ล้มลงและทำให้วัสดุหนักตกลงมาที่หลังคาโรงอาหารเกิดความเสียหายมากมาย ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมกับเจ้าของกิจการคอนโดและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อทำการตกลงเรื่องการชดเชยความเสียหายทั้งหมด ทางโรงเรียนแม่พระฟาติมา  ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตขยายภาคการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3) ต่อกองโรงเรียนสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเรื่องของการใช้อาคารและความพร้อมในการขยายภาคการเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556   และได้ยื่นขอแจ้งยกเลิกกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแม่พระฟาติมา ต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  วันที่ 18 มีนาคม 2556 เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองฝั่งตะวันตก โดยงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมาเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

ปีการศึกษา 2556 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 52 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 136 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 34 คน ระดับประถมศึกษา 48 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 คน ครูสนับสนุนการสอน 11 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,817 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 404 คน ระดับประถมศึกษา 834 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 270 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 309 คน นายธวัชชัย เอื้ออำพน  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้รับใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ  เลขที่ กส 01/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  อนุญาตให้โรงเรียนเพิ่มหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556  วันที่ 26 พฤษภาคม 2556   บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์และบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา. ได้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักพระสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑลกรุงเทพร่วมกับพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคณะกรรมการบริหารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. เพื่อวางแผนการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนฝั่งปฐมวัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช. ได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้หลักสูตรจริยะศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนทุกคน มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   และคุณครูจำนวน 55 คน ได้เข้าร่วมการอบรมทำความเข้าใจในการใช้หลักสูตร  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556  ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เจ้าของกิจการโครงการคาซ่าคอนโด และผู้รับเหมาก่อสร้าง  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารและหลังคาอเนกประสงค์บริเวณลานจอดรถ. เพื่อเป็นการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา. สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงบริเวณทางเดินรอบบริเวณ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท

ปีการศึกษา 2557 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 125 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 35 คน ระดับประถมศึกษา 46 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คน ครูสนับสนุนการสอน 9 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 410 คน ระดับประถมศึกษา 826 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 279 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 279 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2557 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนได้รับการปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้อาคารสำหรับนักเรียนอนุบาล  รวมถึงการปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุมใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ในระหว่างการดำเนินการฝ่ายอนุบาลจะย้ายมาใช้ห้องเรียนที่ชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคารมารีอาและอาคารนิรมล โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก  มีการสร้างเวที ปรับปรุงพื้นสนามและต่อเติมหลังคาบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารฟาติมา บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้ดำเนินการผลักดันให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น. โดยจัดการประชุมกับซิสตอร์คณะโดมินิกันครูต่างชาติและครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

ปีการศึกษา 2558 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรับหน้าที่ใหม่ และมีบาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา  พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 48 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 106 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 17 คน ระดับประถมศึกษา 44 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 1,659 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 408 คน ระดับประถมศึกษา 810 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 241 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 200 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริหารฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่พระฟาติมา  โดยวางแผนจัดเตรียมขยายหลักสูตรการเรียนรู้ ได้แก่แผนกหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นในระดับประถมศึกษา และเพิ่มเติมสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการต่อเติมอาคารอนุบาลและสร้างห้องประชุมใหญ่อยู่ในช่วงของการตกแต่งภายใน เก็บรายละเอียดจุดบกพร่องและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก มีการก่อสร้างเวทีสำหรับจัดกิจกรรมบริเวณสนามบาสฝั่งประถมมัธยม และดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารฟาติมาฝั่งตะวันตก ปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา

ปีการศึกษา 2559 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 23 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 47 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 100 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 19 คน ระดับประถมศึกษา 39 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 21 คน ครูสนับสนุนการสอน 8 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,574 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 409 คน ระดับประถมศึกษา 800 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 226 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 139 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา วาระที่ 2 และได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2559  ทางโรงเรียนร่วมกันมีส่วนในการจัดเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี วัดแม่พระฟาติมา ในโอกาสนี้มีพิธีเสกอาคารเรียนอนุบาลและห้องประชุมใหญ่ โดยพระคาดินัลด์ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  เวลา 17:00 น. และต่อด้วยพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีวัดแม่พระฟาติมา ในเวลา 19:00 น. โรงเรียนแม่พระฟาติมา เปิดหลักสูตรการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้นระดับประถมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การต่อเติมอาคารอนุบาลและการสร้างห้องประชุมใหญ่ สำเร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และมีกำหนดย้ายนักเรียนระดับปฐมวัยกลับมาใช้อาคารเรียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนแม่พระฟาติมาร่วมถวายความอาลัย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยงดจัดงานรื่นเริงทุกชนิดและเปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมเพื่อถวายความรำลึกถึงพระองค์ท่าน


เรียบเรียงข้อมูลโดย  นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา จัดทำโดย นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย