ปีการศึกษา 2560 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 26 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 50 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 109 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 26 คน ระดับประถมศึกษา 40 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 21 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน ครูสนับสนุนการสอน 7 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,536 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 383 คน ระดับประถมศึกษา 806 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 195 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 152 คน นางนพมาศ ชัยสิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา วาระที่ 2 ปีที่ 2 นายอารยะ ศรีชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดโครงการบ้านประชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 7 ถึง 12 ตุลาคม 2560 ณ วัดพรหมวงศาราม นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 116 คน  โรงเรียนแบบรับฟาติมาได้ดำเนินการจัดเตรียมการฉลองครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 60 ปี   โดยในวันที่ 10 กันยายน 2560   นายณรงค์ ทมวิรัตน์  นายกชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนแม่พระฟาติมา จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน การกุศล 60 ปีโรงเรียนแม่พระฟาติมา  ทางโรงเรียนจัดจำหน่ายบัตรการกุศล 60 ปีแม่พระฟาติมา กิจกรรมวันวิชาการ 60 ปีฟาติมา  และในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและกิจกรรมรื่นเริงโอกาสฉลอง 60 ปีโรงเรียนแม่พระฟาติมา รวมทั้งการจับรางวัลบัตรการกุศล 60 ปีแม่พระฟาติมา โรงเรียนได้รับใบอนุญาตการใช้อาคารโรงเรียนฝ่ายปฐมวัยจากกรุงเทพมหานคร และจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุมัติให้มีการปรับปรุงพื้นผิวสนามบาส อาคารอเนกประสงค์. โดยบริษัทมหาวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และปรับปรุงบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้สำหรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 12 ห้องเรียน. ระดับประถมศึกษา 27 ห้องเรียน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 51 ห้องเรียน จำนวนครูทั้งสิ้น 131 คน. แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 39 คน ระดับประถมศึกษา 46 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22 คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 คน ครูสนับสนุนการสอน 5 คน จำนวนนักเรียน  สำรวจ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,493 คน แบ่งเป็น  ระดับปฐมวัย 393 คน ระดับประถมศึกษา 824 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 109 คน  นายยุทธนา  สงวนแก้ว. ได้รับการเสนอชื่อและสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา  เนื่องจาก นางนพมาศชัยศิริโรจน์ ครบวาระ นายอารยะ ศรีชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่พระฟาติมา ประจำปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562 บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ได้รับคำสั่งให้ไปรับหน้าที่ใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา 


เรียบเรียงข้อมูลโดย  นางสาวปิยนุช อุ่นละม้าย