เพลง มาร์ช ฟ้า-ขาว


* ฟ้าขาว สมญานามเรา เป็นเจ้า เชาว์ปัญญา เรื่องชื่อ
เกียรติก้อง เชิงการเรียน เก่งระบือ ทั่วเขตแคว้น ล้วนนับถือเปรมปรีดี

* ฟ้า ขาว สมญานามว่า เป็นเจ้า เชิงกีฬา หน้าที่
แม่พระฟาติมา ดุจฤดี มอบความรัก ความปราณี แก่พวกเรา

1) พวกเราจงมารวมพลังกลมเกลียว
เป็นปึกแผ่นเดียวไม่คลายจากกัน
สมัครสมานเราร่วมชีวัน
เพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมและความดี (ซ้ำทั้งข้อ)

2) เราเด่นคุณธรรมและการศึกษา
พร้อมการกีฬา ทั้งระเบียบวินัย
เกียรติก้องระบือ ฟ้าขาว คู่ไทย
เราต่างภูมิใจเป็นลูกแม่พระฟาติมา (ซ้ำทั้งข้อ)