ประกาศเปิดเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

***ประกาศโรงเรียนแม่พระฟาติมา***

เรื่อง ประกาศเปิดเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ