คำร้อง – ทำนองโดย แก้ว อัจฉริยกล


ปวงเราฟาติมาน้อมกมลทุกคนมุ่งมั่น เราเพียรบากบั่นเพื่อการ

ศึกษาเป็นบุญที่เรานี้ได้มาสู่ความก้าวหน้าหาวิชาใส่ตัวทุกคนหลีกหนีความชั่ว

ไม่คิดพันพัวหมองมัวแก่ตน เราจะต้องเป็นคนดีวิชาทั้งสี่เราดีก้าวไกล จริยศึกษา

พาให้มารยาททั่วไปเด่นและงดงาม หัตถพุทธิศึกษาพละวิชาก็เรียนติดตาม

พวกเราต่างพยายามเพื่อเสริมสร้างความมีเกียรติศักดิ์ศรี

ธงเราฟ้าขาวมองเห็นงามผ่องไร้มวลราคี ประกาศผลความดีว่าเด่นกว่า

ใคร โรงเรียนได้สั่งสอนเรามาให้รักชาติไทยหัวใจมั่นศรัทธา ทั้งเทิดองค์พระราชา

อีกพระราชินีพระศรีสยาม เราเพียรกระทำความดีให้สมที่เรามีการศึกษา อุทิศ

จิตน้อมสัญญามั่นรักศรัทธาแม่พระมารี ครูอาจารย์นั้นเราเทิดแสนประเสริฐท่าน

ให้เราดี พวกเราต่างสามัคคีสืบผลความดีของที่ศึกษา