กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2566

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ทีมงานจากองค์กรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประกอบด้วย แผนกเยาวชน องค์กรพลศีล องค์กรยุวธรรมฑูต และองค์กร YCS.
ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีนี้ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนของเรา
ตามแนวทางของสถาบันการศึกษาคาทอลิก
เพื่อกระตุ้นเตือนใจให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตของตนและนำพระพรที่แต่ละคนมี ออกมาแบ่งปันกับผู้อื่น