ารรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


นักเรียนเดิมของโรงเรียนแม่พระฟาติมา ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ตามวันที่กำหนด

1. นักเรียนเดิมของโรงเรียนแม่พระฟาติมา ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ตามวันที่กำหนด
2. เด็กเตรียมปฐมวัย ขึ้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบตัววันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2565
3. รับนักเรียนเก่าที่จบปฐมวัยปีที่ 3 จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา ขึ้นชั้น ป.1 มอบตัววันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2565
3. รับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา ขึ้นชั้น ม.1 มอบตัววันที่ 9 -12 มกราคม 2566
4. รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา ขึ้นชั้น ม.4 มอบตัววันที่ 9 – 13 มกราคม 2566


ลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่าง 1 ชุด
3. เอกสารการศึกษา ปพ.1 และหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นเดิม
4. รูปถ่ายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)


ติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนแม่พระฟาติมา

5921/1 ถนน อโศก ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-247-8359 (แผนกปฐมวัยและEA)
02-245-0580 (แผนกสามัญ)


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม