การจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  1 – 3 (แผนกสามัญ)

การจัดการเรียนการสอน

-มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. ว่ายน้ำ

2. บัลเลย์ (หญิง) เทควันโด (ชาย) 

3. ดนตรี

*เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์

*เรียนวิชาภาษาจีน  1  คาบ / สัปดาห์

**************************************************************************************************************

ระดับปฐมวัยชั้นปีที่  1 – 3 (แผนก EA)

การจัดการเรียนการสอน

– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. ว่ายน้ำ

2. บัลเลย์ (หญิง) เทควันโด (ชาย)

3. ดนตรี

*เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ 10 คาบ / สัปดาห์

*เรียนวิชาภาษาจีน  2  คาบ/สัปดาห์

*เรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Educational Platform

***************************************************************************************************************

ระดับประถมศึกษา  1 – 6 (แผนกสามัญ)

การจัดการเรียนการสอน
– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. บัลเลย์ (หญิง) เทควันโด (ชาย)  (สำหรับนักเรียนชั้น ประถม 1 – 3)
2. ว่ายน้ำ
3.
STEM 
* เรียนวิชาภาษาจีน       
* เรียนวิชา English for Communication

***************************************************************************************************************

ระดับประถมศึกษา  1 – 6 (แผนก EA)  (English Activity Section)

การจัดการเรียนการสอน
– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.  ว่ายน้ำ 
2. 
STEM  

* เรียนวิชาภาษาจีน  

* เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ 

* เรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Educational Platform

* เรียนเป็นภาษาอังกฤษ   4 วิชา

1.  Science    
2. 
Mathematics    
3. 
Social Study   
4. Coding

* ค่ายภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ (ตามความสมัครใจ)

*************************************************************************************************************

ระดับมัธยมศึกษา 1 – 3 (แผนกสามัญ)
การจัดการเรียนการสอน

– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

รายวิชาเสริมหลักสูตร

1. นวัตกรรมดนตรี  
2. โครงงานวิทยาศาสตร์
   

* เรียนวิชาภาษาจีน       

* เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ   

***************************************************************************************************************

ระดับมัธยมศึกษา 4 – 6 แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (SEMP)

การจัดการเรียนการสอน
– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายวิชาเสริมหลักสูตร
* เรียนวิชา
1. ฟิสิกส์  
2. เคมี
3. ชีวะ  
4. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
5. คณิตศาสตร์

* เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ

*****************************************************************************************************************

 แผนการเรียน  ศิลป์ภาษา – มัลติมีเดีย (LMP)
การจัดการเรียนการสอน

– มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

รายวิชาเสริมหลักสูตร

* เรียนวิชา
1. โครงงานนวัตกรรมดนตรี 
2.
นวัตกรรมนำเสนอ (ผ่านมัลติมีเดีย)

* เรียนวิชา English for Communication กับครูต่างชาติ

* เรียนวิชาภาษาจีน

******************************************************************************************************