“ทุกความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นจาก การเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้น”

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รับการแนะแนวจาก คพ.สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย

และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตในชีวิต

“ทุกความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นจาก การเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้น”