นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขตการศึกษาที่ 2

“นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขตการศึกษาที่ 2”

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขตการศึกษาที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 4 โรงเรียน ประกอบด้วย แม่พระฟาติมา,พระมารดานิจจานุเคราะห์,โยนออฟอาร์คและเซนต์ราฟาแอล ผู้บริหาร 5 ท่าน ครู 13 ท่าน รวม 18 ท่าน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ(แผนกงบประมาณ)